[עודכן לאחרונה בתאריך 30 לחודש אוגוסט בשנת 2023 ]
1. מבוא

1.1. מדיניות זו הינה מדיניות הגנת הפרטיות של פרחי לואיז ע.מ. 206866527 (להלן: “פרחי לואיז”). המספקת מידע אודות המידע הנאסף על ידי פרחי לואיז והשימוש שעושה פרחי לואיז במידע הנמסר לה והנאסף על ידה באמצעות האתר (כהגדרתו להלן), טלפונית או בכל דרך אחרת (להלן בהתאמה: “המדיניות” ו/או “מדיניות זו”).
2. כללי
2.1. “האתר” – אתר האינטרנט שכתובתו www.louizflowers.co.il לרבות המערכות שבו.

2.2. מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר שכתובתו www.louizflowers.co.il בכל אמצעי תקשורת (להלן: “האתר”).

2.3. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (להלן: “תנאי השימוש”) ולכן יש לקרוא אותם יחד.

2.4. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את שימושך באתר באופן מידי.

2.5. בעצם השימוש באתר, הנך מביע את הסכמתך כי פרחי לואיז תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.

2.6. פרחי לואיז רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתרים במסגרת מדיניות הפרטיות.

2.7. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

3. איסוף מידע אישי ומטרות השימוש בו

3.1. במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני ואמצעי תשלום תקף. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של פרחי לואיז בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ”חובה”, לא תוכל לרכוש את המוצרים המוצעים באתר.

3.2. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות, הואיל ופרחי לואיז תבקש רק את המידע הנחוץ לרכישת המוצר באמצעות האתר.

3.3. הנך נותן הסכמתך לכך שפרחי לואיז תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע אודותיך, ולעשות שימוש במידע, כדי לאפשר לך להשתמש באתר, למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק.

3.4. בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, פרחי לואיז תהיה רשאית לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, על מנת, למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מנהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין פרחי לואיז; על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין של פרחי לואיז ו/או של המשתמשים באתר; במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.

3.5. הנך מאשר כי למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פרחי לואיז רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, שיהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש למטרת מתן שירותים לפרחי לואיז (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים באתר, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד’) וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים), וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. מובהר כי החברה לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של צ ג’ במידע כאמור.

3.6. ככל שפרחי לואיז תעשה פעולה של שינוי מבנה, העברת שליטה, מכירת פעילות, מיזוג וכיוצא בזה, עם צד שלישי, פרחי לואיז תהיה רשאית להעביר כל מידע שברשותה לאותו צד שלישי כאמור בקשר עם הפעילות העסקית נשוא האתר.

3.7. פרחי לואיז אוספת ומעבדת במערכות המידע שלה מידע הדרוש לה על מנת לספק למשתמשי האתר את היכולת לספק לך את המוצרים, תוך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של פרחי לואיז, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”).ככלל, לא חלה על משתמשי האתר חובה חוקית כלשהי למסור המידע, אולם אי מסירת המידע תאיין את יכולתה של פרחי לואיז לספק את השירותים המוצעים על ידה.

3.8. כמו כן, במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודות המשתמש, כדלקמן:

3.8.1. פרטים אישיים – מסירת המידע על ידי המשתמש באתר מתבצעת באמצעות המערכות המשמשות לרכישת מוצרים באתר על ידי פרחי לואיז, לכן תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל והטלפון שלך וכיוצ”ב. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ”שדות חובה” שבאי מסירתם לא תוכל להשלים את הפעולה המבוקשת.

3.8.2. עסקאות – בכל עת בה תבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר, פרטיה יישמרו עשויים להשמר במערכת לצורך בקרה. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, bit או כל דרכי תשלום אחרים שיהיו מקובלים על פרחי לואיז מעת לעת (להלן: “אמצעי התשלום”).
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר לפרחי לואיז לעשות שימוש באמצעי התשלום ותעודת הזהות שהזנת לצורך אימות זהותך בקשר לתשלום.
ככל שיידרש, לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, פרחי לואיז תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך לצורך זיהוי וביצוע פעולות לבקשת המשתמש לפעולות עתידיות וזאת מבלי לשמור את יתר פרטי הכרטיס.
יודגש, כי פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במערכות של פרחי לואיז.

יכול שהמשתמש יקבל מחברת האשראי קוד זמני בהודעת טקסט למכשיר הנייד וזאת לצורך אימות המשתמש ופרטי האשראי על מנת להשלים את ההזמנה, לחברה שמורה הזכות לבצע את ההזמנה על אף שלא הושלמה ההזמנה ע”י המשתמש ע”י הזנת הקוד.

3.8.3. פעילות באתר – פרחי לואיז מתעדת את פעילות המשתמש באתר, לרבות מוצרים שנרכשו, עמודים בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.

3.8.4. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, פרחי לואיז (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ”ב.

3.8.5. מסמכים – איסוף מידע יכול להתבצע גם באמצעות קבלת מסמכים מהמשתמש.

3.8.6. ע”י גורמים מורשים – איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול המשתמש או באמצעות מי מטעמו, עורך דין, אפוטרופוס וכל מיופה כוח כדין.

3.9. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לפרחי לואיז, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתרים להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתרים לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, פרחי לואיז לא תוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר המבוקש על ידך.

3.10. המידע שאתה מוסר משמש את פרחי לואיז כדי להעניק לך שירותים נשוא האתר. לכן, מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל פרחי לואיז בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים לרבות היכולת ליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

4. סודיות, אבטחת מידע והצפנה

4.1. פרחי לואיז מתחייבת לשמור על סודיות המידע האישי שברשותה, ולוודא כי כל העוסק מטעמה, יתחייבו בכתב לשמירה על סודיות המידע והעדר שימוש בו, אלא במסגרת מילוי תפקידם ולמטרה שלשמה נמסר המידע.

4.2. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים באמצעות פרוטוקול TLS (Transport Layer Security) ו/או SSL הנהוגים בתחום הסחר המקוון, אשר מאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.

4.3. פרחי לואיז נוקטת באמצעי אבטחה טכנולוגיים למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך כך, פרחי לואיז מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים למניעת אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין וכן סטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות, ביניהן: הגבלת גישה ישירה של צדדים שלישיים אל מאגר המידע, ניהול הרשאות גישה למערכות המידע של פרחי לואיז והגבלתן, ניהול סיסמאות, הפעלת אמצעים לזיהוי ואימות זיהוי משתמשי האתר, התקנת חומות אש, הצפנת מידע אישי המועבר על רשתות תקשורת, תיעוד גישות למאגר המידע ואירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה, גיבוי תקופתי של המידע, אימוץ נהלים ומנגנונים להבטחת שיחזור המידע האישי וכן ביצוע ביקורות תקופתיות לעמידה במדיניות זו. כמו כן, פרחי לואיז נוקטת באמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט, עצם היותה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בישראל והעולם. בהתאם לכך, פרחי לואיז ממליצה למשתמשי האתר לגלוש באינטרנט באמצעות דפדפן בטוח, לוודא כי אמצעי התקשורת הקיימים בחברה עדכניים, ולעדכנם לפי הצורך, וכן לוודא שמירה על סיסמאות גישה לאיזור האישי ואי מסירתן לאחר, ככל שישנם באתר.

4.4. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.

4.5. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בווירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.

4.6. הזהר מהודעות דוא”ל או SMS מזויפות – הודעות דוא”ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

4.7. ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא”ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה, ככל שנדרש לשימוש באתר. לכן, במידה והינך מחזיק בסיסמה לשימוש אישי באתר, דע לך כי הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו באופן מיידי.

4.8. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.

5. מידע מצטבר ובלתי אישי

5.1 פרחי לואיז עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. פרחי לואיז עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, פרחי לואיז רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, פרחי לואיז רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

6. דבר פרסומת

6.1. בעת שימוש במערכות האתר ו/או רכישת המוצרים באתר, ככל שתיתן את הסכמתך לכך, פרחי לואיז או מי מטעמה ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת.

6.2. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן “הסרה” שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם החברה כמפורט במדיניות זו שלהלן.

7. Cookies

7.1. כאמור בתנאי המשתמש, החברה משתמשת ב”עוגיות” (להלן: “Cookies”) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור.

7.2. דע לך כי קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. פרחי לואיז עשויה לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשר לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

7.3. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל פרחי לואיז באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתך ליהנות או לחילופין תגרע מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

8. קישורים לאתרים אחרים

8.1. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: “הקישורים”), שאינם מופעלים על ידי פרחי לואיז (להלן: “האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה.

8.2. אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראיים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

9. ויתור

9.1. פרחי לואיז לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך כמשתמש האתר או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה.

9.2. לפרחי לואיז אין את היכולת להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, פרחי לואיז לא תישא באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי פרחי לואיז ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

10. זכויותיך בקשר עם המידע

10.1. זכות עיון ותיקון המידע. כל אדם רשאי לעיין במידע אישי אודותיו (כהגדרת המונח בסעיף 7 לחוק) המוחזק בידי פרחי לואיז. בכדי לעיין במידע, על המשתמש לפנות לפרחי לואיז או באמצעות פנייה מקוונת באתר. ככל שיתברר כי המידע אינו נכון, שלם או מדויק, המשתמש יהיה רשאי לבקש תיקונו או מחיקתו, ופרחי לואיז תפעל בהתאם לבקשת המשתמש, ובלבד שלא קיימת עילה שבדין לדחייתה. האמור אינו חל על מידע שהינו חסוי על פי דין, אלא אם החיסיון הנו לטובת המבקש.

10.2. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של פרחי לואיז. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע.

10.3. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בהתאם למפורט במדיניות זו להלן.

10.4. הנך מסכים לכך כי פרחי לואיז תהיה רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר במקרה של שימוש לרעה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11. כללי

11.1. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז נתניה/ כפר סבא תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

11.2. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.

11.3. במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.

11.4. פרחי לואיז לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

11.5. פרחי לואיז עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) (להלן: “שינוי”) של מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.6. השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

11.7. דרכי ההתקשרות עם החברה:
בעלי תפקידים רלוונטיים:
פרטי התקשרות טל:053-3325225 דוא”ל: itzikflowersb
שם: איציק חג’ג’, הממונה על הגנת הפרטיות.

0
  • המינימום להזמנה באתר הוא 100 ש"ח.
0
סל הקניות שלך
הסל שלך ריק