תנאי השימוש

תנאי
השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“) מהווים, חוזה מחייב
ותקף בין המשתמש לבין פרחי לואיז ע.מ.
206866527 (להלן:
פרחי לואיז“).

על
מנת שנוכל להעמיד לרשותכם אתר חדשני ברמה גבוהה, ביקשנו ליצור בתנאי השימוש זה
סביבה משפטית שתאפשר לנו להתרכז בעיקר – להביא לכם אתר למכירה ומשלוח של פרחים
ומתנות המציע שירות מהיר ואיכותי באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

קראו
בבקשה את האמור בתנאי השימוש ואל תיבהלו מהשפה המשפטית והפורמאלית. אנחנו פה
בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת
.

מדריכים
יותר ידידותיים ניתן למצוא במקומות הרלוונטיים באתר, ואולם כל אלו כפופים לאמור בתנאי
השימוש שלהלן.

1.   
כללי

1.1. האתר
– אתר האינטרנט שכתובתו https://louizflowers.co.il 
,לרבות המערכות שבו.

1.2.
כל פעולה כלשהי באתר זה
כפופה לאמור בתנאי השימוש שלהלן.

1.3. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את
פרטי תנאי השימוש וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל
האמור בתנאי השימוש.

1.4. כל המשתמש באתר מביע הסכמתו, בעצם השימוש באתר, כי הוא מכיר את תנאי
השימוש באתר ואת הכללים החלים על השימוש בו ומסכים להם, לרבות מדיניות הפרטיות.

1.5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או כל טלפון סלולארי
או כל מכשיר תקשורת אחר. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת
האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.6. תנאי השימוש המפורטים להלן הינם הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והם
מסדירים את היחסים שבין פרחי לואיז לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר. תנאי
השימוש מהווים הסכם לכל דבר ועניין בין פרחי לואיז למשתמשים באתר. כל המשתמש
והמבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא את תנאי
השימוש, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פרחי לואיז ו/או הנהלת האתר ו/או פרחי לואיז
ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תנאי השימוש. במקרה שאינך
מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

1.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח “פעולה” בתנאי
השימוש זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת
Talkback“, פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ”ב עניינים הדורשים פעולה
אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.8. פרחי לואיז ו/או מי מטעמה היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר של פרחי
לואיז הם:

·           
כתובת
למשלוח דואר
: הותיקים 36, מושב פורת

·           
דואר
אלקטרוני
:itzikflowersboutique@gmail.com

 

·           
טלפון
ליצירת קשר
: 053-3325225

 

1.9. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים
ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.10.   פרחי לואיז שומרת לעצמה הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, מבלי  שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי
השימוש זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו
בתנאי השימוש, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס
לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

1.11.   רק האמור בתנאי השימוש זה יחייב את האתר ואת פרחי לואיז. מקום בו יש
סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי השימוש זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או
במקום אחר (בסעיף קטן זה להלן: “המקור-האחר“), יגבר האמור בתנאי
השימוש, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכרים תנאי השימוש במקור-האחר ואף אם
המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין
במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות פרחי לואיז ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי
לצמצם את חובות ו/או אחריות פרחי לואיז ו/או האתר.

1.12.   תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת
האינטרנט ו/או בכל מדיה חברתית, תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית,
טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתנאי השימוש רלוונטיים
וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה חברתית, תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר
ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.13.   תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות
כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את פרחי לואיז. תרגומם ככל
שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

1.14.   רישומי המחשב של פרחי לואיז בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר
יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.15.   פרחי לואיז עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם
והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ופרחי
לואיז לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

2.   
מטרתו של אתר אינטרנט זה

אתר זה מספק שירות מקוון לרכישת
זרי פרחים, עציצים ומתנות (להלן: “המוצרים“), ולאפשר למשתמשים
לרכוש את המוצרים המוצעים באמצעות האתר ולאסוף אותם או לשלוח אותם למשתמש או לאדם
אחר על פי בחירת המשתמש.

3.   
המשתמשים

3.1.      רשאים להשתמש באתר כל אחד העומד בתנאים הבאים:

3.1.1.   לכל מי שמלאו לו 16
שנים לפחות והינו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות
המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962.

3.1.2.   לכל מי שברשותו דואר אלקטרוני (Email) תקין ואשר פרטיו
האישיים ויתר שדות החובה בטופס ההזמנה באתר מולאו נאמנה בביצוע הליך הקנייה באתר,
לרבות ומבלי לגרוע: כתובת, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד.

3.1.3.   לכל מי שהינו בעל כתובת בישראל וכן לכל מי שהינו בעל תעודת זהות
ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; וכן

3.1.4.    כל מי שהיו הבעלים החוקי
של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד
ישראכרט או בכל אמצעי תשלום אחר שפרחי לואיז מאפשרת.

3.2.      על אף האמור לעיל, פרחי לואיז רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים
את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר,
שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת
פרטים לא-נכונים, פגיעה בפרחי לואיז, באתר ו/או פגיעה במשתמש אחר.

4.   
תהליך ביצוע הרכישה

4.1.      תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה- “הוספה
לסל”, אשר תוביל לטופס מילוי פרטי המשתמש המלאים, לרבות פרטי כרטיס אשראי,
ואישור קריאת והסכמה לאמור בתנאי השימוש, ואשר בסיומו תופיע הודעה על השלמת
ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל
הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים הנדרשים במדויק. מובהר, כי במידה ובעת ביצוע
הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.

4.2.      לצרכי אבטחה, יכול שתשלח למשתמש הודעה עם קוד להשלמת הרכישה בכדי להימנע
משימוש לא מורשה בכרטיס אשראי.

4.3.      בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל
המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף
השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

4.4.      כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות ממוצר למוצר,
וללא חובת הנמקה של פרחי לואיז. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה
על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי. למען הסר ספק, פרחי לואיז אינה
מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ועל המשתמש האחריות
לוודא מול פרחי לואיז כי המוצר מצוי במלאי.

4.5.      כידוע לכל, גווני הפרחים שונים מפרח לפרח וכי תמונות המוצרים המוצגות
באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את פרחי לואיז. כן מוסכם ומובהר, כי פרחי
לואיז תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל
האפשר. ככל וקיימת אפשרות להזמנת מוצרים כדוגמת זרי וסידורי פרחים על פי גודל ו/או
כמות, פרחי לואיז תשתדל על מנת לוודא שהתמונה המוצגת תהא התמונה של הגודל והכמות
הבינוניים.

4.6.      בעת עדכון סל הקניות, פרחי לואיז שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת
ללקוח אודות הסל במידה וננטש/נשכח, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. לתשומת לב,
יתכן שאם התחלת בביצוע הזמנה ולא השלמת אותה, פרטי הזמנתך לא יישמרו בסל הקניות
ולא יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר.

4.7.      על המשתמש לוודא כי המוצר שהזמין מתאים לצרכיו האישיים, לחברה לא
תהיה כל אחריות לאי התאמה של מוצר למשתמש.

4.8.      התמונות המוצגות למוצרים באתר הינן להמחשה בלבד, ובמקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר
(לדוגמה – לגבי צבעים / מרכיבי המוצר וכד’), הנתונים בכתב הם המחייבים
.

5.   
מחירים

5.1.      המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר
ספק, מחירי המוצרים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח ואלה
יתווספו לסל הקנייה בעת סיכום ההזמנה בעמוד התשלום.

5.2.      פרחי לואיז רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים
מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר
שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות
הדוא”ל על-ידי המשתמש. במידה שמחיר מוצר כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך
הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.

5.3.      במקרה שמוצג אחוז הנחה בעסקה, מחיר המוצרים הסופי לאחר הנחה המוצג
בעסקה בש”ח הוא המחיר המחייב. הצגת אחוז הנחה בעסקה הינו לצרכי נוחות בלבד
ומעוגל בכללי עיגול מקובלים כלפי מטה.

5.4.      האתר ופרחי לואיז אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים המפורסמים באתר
הם המחירים הזולים ביותר.

6.   
קופון/ שובר מתנה (Gift Card)

6.1.      שובר יזכה את האוחז בו בזכות לרכוש מפרחי לואיז מוצרים בשווי הנקוב
בהם.

6.2.      לא ניתן למכור את השובר.

6.3.      תוקף השובר מצוין על גבי השובר ובכפוף לכך שפרחי לואיז עודנה פעילה.

6.4.      לא ניתן יהיה לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר
שפג תוקפו (ראה תאריך תוקף על גבי השובר).

6.5.      לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.

6.6.      לא ניתן לממש את השובר במבצעים ו/או בהנחות.

6.7.      לא ניתן להשתמש בכרטיס לרכישה סיטונאית.

6.8.      תוקף השובר הוא עד המועד הנקוב בו, לאחר מועד זה השובר לא יכובד.

6.9.      השובר מזכה את המחזיק בו עד יתרת הסכום הטעון בו ואינו המיר למזומן.
לא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר.

6.10.   אין זכות להחזר כספי/קבלת שובר זיכוי עבור מוצרים שנרכשו באמצעות השובר.

6.11.   במקרה של אובדן/גניבה/השחתה, השובר לא יוחלף ולא יינתנו כל תמורה או
פיצוי בגינו.

6.12.   השובר אינו “כרטיס חיוב” כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב,
תשמ”ו-1986 .

6.13.   המחזיק בשובר מצהיר כי בעצם ההחזקה בו הוא מסכים לתנאיו.

6.14.   לבירור יתרה בשובר ניתן להתקשר לטלפון: 053-3325225 או בדוא”ל: itzikflowersboutique@gmail.com

 

6.15.   פרחי לואיז רשאית לשנות תנאי שימוש אלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי,
מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא צורך לתת על כך כל הודעה מוקדמת.

7.   
ביטול עסקה והחזרות

7.1.      כל בקשה לביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר (להלן: “עסקה“)
תתבצע בכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן.

7.2.      מאחר ומירב המוצרים הינם מוצרים “פסידים” על פי הגדרתם
בחוק הגנת הצרכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ואינם ניתנים
לשימוש חוזר, הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה כל עוד המוצר שבחר לא נשזר ו/או לא
יצא לשילוח.

7.3.      על מנת לקבל תשובה באשר להיתכנות הביטול, אנו ממליצים ליצור קשר
טלפוני פרחי לואיז. במידה והמוצר נשוא העסקה הוכן כאמור ו/או יצא למשלוח, לא ניתן
לבטל את העסקה.

7.4.      במידה ופרחי לואיז תקבל הודעת ביטול לפני שהמוצרים שהוזמנו הוכנו
למשלוח ו/או נשלחו, תבוטל ההזמנה ופרחי לואיז תזכה את הרוכש בסכום ההזמנה בניכוי
דמי טיפול בסך 50 שקלים חדשים.  

7.5. ביטול עסקה על ידי פרחי לואיז

מבלי
לגרוע מהאמור לעיל, פרחי לואיז תהא רשאית לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים
הבאים:

7.5.1.   המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על
הוראות הדין;

7.5.2.   המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה;

7.5.3.   המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או
לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים;

7.5.4.   נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם
כדי לפגוע בפרחי לואיז ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’
כלשהו;

7.5.5.   במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה
וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ומדובר בטעות טכנית או
בטעות אנוש שנעשתה בתום לב;

7.5.6.   במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה (כדוגמת
הקורונה) ו/או אירוע ביטחוני אשר פרחי לואיז סבורה כי מונעים את ביצועה של העסקה
או את אספקת המוצר;

7.5.7.   הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון
ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.

7.5.8.   הפרת סעיפים 7.5.1 – 7.5.4 שלעיל מהווים
הפרה יסודית של תנאי השימוש.

7.5.9.   תוצאות ביטול עסקה כאמור בסעיפים 7.5.1 –
7.5.4 שלעיל, תהיה רשאית פרחי לואיז לתבוע את המשתמש בגין כל נזק שנגרם לה והמשתמש
מתחייב לשפות את פרחי לואיז בגין ההפרה יסודית.

8.   
משלוחים

8.1. פרחי לואיז תספק למשתמש את המוצרים הנרכשים
על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצרים.

 

8.2. פרחי לואיז רשאית לגבות דמי משלוח
מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים
על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.3. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים
בחברות המשלוח וההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף
מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה,
ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה
והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר
המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי
העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה
כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה
כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה
כל טענה כנגד פרחי לואיז או מי מטעמה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן
המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

 

8.4. פרחי לואיז לא תישא בכל אחריות לעניין
עיכובים באספקת מוצרים באירועים שאינם בשליטתה כגון תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות,
אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או
תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

8.5. אספקת המוצרים (“החלוקה“)
תתקיים בימים ראשון ועד שישי. ככל וההזמנה התבצעה ביום עסקים רגיל לפני השעה 14:00
פרחי לואיז תעשה כל מאמץ על מנת לספק את המוצר באותו יום, בכפוף לעומס ולמגבלות
נוספות אשר עשויות לחול על ההזמנה לרבות מען בכתובת מרוחקת. 

 

8.6. בימים ראשון עד חמישי שאינם ערבי חג או ימי
מכירה מיוחדים או ימים המלווים בעומס חריג כדוגמת יום האם, יום האהבה, חגי ישראל, שנה
אזרחית חדשה וכיוצ”ב (להלן:
ימי מכירה מיוחדים“)
החלוקה תתבצע בין השעות 10:00 עד 21:00.

 

8.7. בימי מכירה מיוחדים החלוקה תתבצע עד השעה
23:00.

 

8.8. בימי שישי וערבי חג תתבצע חלוקה עד שעה
לפני כניסת השבת או החג.

 

8.9. ניתן
לבצע איסוף עצמי בתיאום מראש. את האיסוף ניתן לבצע בימים ראשון, שני ושלישי ממושב
פורת 36, ובימים רביעי, חמישי ושישי- מסינימה סיטי גלילות.  

 

8.10.   במידת האפשר, יימסר המשלוח באופן אישי
לנמען/ מקבל המשלוח. ככל והמסירה האישית אינה אפשרית על פי שיקול דעתו של השליח,
ישאיר השליח את המוצר אצל שכן או במפתן הדלת של הנמען.

 

8.11.   פרחי לואיז אינה אחראית על עיכובים של חברת
השילוח ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי
כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון תאונות ו/או שביתות ו/או תקלות,
לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים
להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים.
עיכובים כאמור אינם באחריות פרחי לואיז ולא תהא למזמין כל טענה כנגד פרחי לואיז בעניין
זה.

 

8.12.   בעת אספקת המוצר, פרחי לואיז או מי מטעמה
רשאית (אך לא חייבת) לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודה מזהה
של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

 

8.13.   מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על
פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק
לאחר ביצוע ההזמנה, פרחי לואיז תיצור קשר עם המשתמש והוא לא יחויב בגין הפריט
החסר. למען הסר ספק, פרחי לואיז לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהא כל
טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או
לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שפרחי לואיז תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם
לחברה.

 

8.14.   אם המשתמש יזמין משלוח ההזמנה תסופק למיקום
שאושר על ידי המשתמש בעת ההזמנה. על המשתמש לספק גם את הכתובת המדויקת עבור המיקום
המאושר למשלוח. אם המשתמש ביקש להשאיר את ההזמנה מחוץ לדלת, על המשתמש לשים לב
שההזמנה תיחשב כזאת שסופקה עם השארתה ליד הדלת ולאחר שהשליח אישר שהזמנה זו נמסרה,
לאחריה המשתמש מתחייב לשאת את הסיכון בכל הנוגע למוצרים בהזמנה.

 

8.15.   המשתמש חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר
הטלפון שהמשתמש מסר בעת ההזמנה. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהמשתמש מסר,
השליח או פרחי לואיז רשאים לבטל את המשלוח והמשתמש עלול להיות מחויב במלוא מחיר
ההזמנה.

 

8.16.   משלוח ב”הזמנה מראש”: המשתמש
חייב להיות נוכח במיקום המאושר שמסר כ- עשר דקות לפני זמן האספקה שנקבע
בהזמנה-מראש ועד מועד מסירת המשלוח על מנת לקבל את ההזמנה.

9.   
העדר אחריות

9.1.      תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה
בלבד, לצרכי פרסום באתר.

 

9.2.      פרחי לואיז איננה אחראית בשום מקרה לכל נזק
בריאותי או אחר שייגרם למשתמש באתר כתוצאה מצריכה של מוצריה על ידי המזמין ו/או מי
מטעמו, אורחיו, עובדיו ו/או בני משפחתו – בין אם כתוצאה מאלרגיה אשר ידועה לו ו/או
לא הייתה ידועה  לו בעת ביצוע ההזמנה
והמשתמש מאשר כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי פרחי לואיז
בכל הקשור לנזק ו/או תגובה אלרגית כתוצאה מהזמנת המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר
.

 

9.3.      כל משתמש באתר מצהיר בזאת כי קרא את תנאי
השימוש בעניין זה וכי הוא משחרר מראש את מפעילת האתר מכל אחריות לכל נזק בריאותי
שייגרם לו כתוצאה מחשיפה למרכיבים מסוימים במזון העשויים לגרום לו לאלרגיה
.

 

9.4.      האחריות הבלעדית לכל נזק כאמור תהיה אך ורק
על המשתמש ו/או עבור מקבל ההזמנה, גם אם לא ידע בעת ביצוע ההזמנה על רגישות יתר
ו/או אלרגיה למרכיבים מסוימים במוצר שהוזמן על ידו באתר, וגם אם ידע והודיע
למפעילת האתר על אלרגיה למרכיב כלשהו. לפרחי לואיז אין ולא תהיה כל אחריות משפטית
לבעיות בריאותיות של כל מזמין הנובעות מרגישות ו/או אלרגיה למרכיבים מסוימים.

 

9.5.      לאור העובדה כי ייתכן והמוצרים יימסרו לצד
ג’ בהוראת המשתמש, האחריות הבלעדית להעברת תנאי שימוש אלה לצד ג’.

 

9.6.      המשתמש מאשר ומסכים לכך שידוע לו כי פרחי
לואיז אינה מגדלת את הפרחים ו/או מייצרת את המוצרים בעצמה וכי במקרה של בעיה יש
לפנות ישירות ליצרן ו/או היבואן המופיע על התווית של המוצר וכי לפרחי לואיז לא
יהיה כל אחריות כתוצאה משימוש במוצרים.

 

9.7.      ככל שמוצר נושא על התווית שלו הוראות אחסנה,
מתחייב המשתמש לפעול בהתאם להנחיות המופיעות, אחרת יש להתקשר לפרחי לואיז בכל שאלה
כדי לקבל את ההנחיות הברורות.

 

9.8.      פרחי לואיז שומרת לעצמה הזכות להפסיק את
פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל
סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה
כלשהם לאף גורם.

 

9.9.      פרחי לואיז ו/או האתר אינם אחראים ולא
יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם
טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו,
למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים,
השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).

 

9.10.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר,
שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו.
משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את
האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב תוצאות העלולות
להיות לתקלות שכאלו.

 

9.11.   המשתמשים אחראים כלפי פרחי לואיז, משתמשים
אחרים ומפרסמים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

10.
שימוש בלתי מורשה באתר

10.1.   אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

 

10.2.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ,
להעתיק, לשכפל, להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור
מראש ובכתב מפרחי לואיז, לרבות איסור על שימוש בטכניקות
Framing
ו-
Automated Data Mining Tools.

 

10.3.   אין לעשות שימוש בלוגו של האתר ו/או
בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ללא אישור מפרחי לואיז מראש
ובכתב.

11.        
זכויות יוצרים וסימני
מסחר

11.1.   כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של פרחי
לואיז או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי.
העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו
ללא רשות מפורשת בכתב של פרחי לואיז היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי
משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו
באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור
בתנאי שימוש אלו.

 

11.2.   כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת
זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות
אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

 

11.3.   אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים,
סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות,
מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

 

11.4.   פרחי לואיז הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן,
בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם,
לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן,
במלואו או בחלקו.

 

11.5.   לא חלה על פרחי לואיז כל חובה לספק
למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר
מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

 

11.6.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב
או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג
Crawlers,
Robots
וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור
אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם
יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

11.7.   אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame),
גלויה או סמויה.

 

11.8.   אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא –
ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם
באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

11.9.   באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’)
לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים ע”י פרחי לואיז. הקישורים נועדו אך ורק
לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה או באחריותה של פרחי
לואיז והיא אינה מפקחת על כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אתרים כאמור מכל מין
וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם
נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“
Domain“),
הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים,
המוניטין, ‘
Know How‘,
שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי,
סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, רעיונות, שיפורים,
מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות
ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט
הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של פרחי לואיז או של צד שלישי, אשר הרשה לפרחי
לואיז להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה בלעדית (או לצדדים שלישיים
נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם
ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים
ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע
באתר, אלא אם התקבל אישור פרחי לואיז לכך מראש ובכתב.

 

11.10.   ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אין
בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של פרחי לואיז לתכנים המופיעים באתרים
המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות
הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. פרחי לואיז אינה אחראית לכל תוצאה
שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון
את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקשורים, ככל שקיימים, ו/או לפנות
לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. פרחי לואיז רשאית לפי
שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים ואינה מתחייבת
כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

12.        
הדין החל ומקום השיפוט

12.1.   הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין
הישראלי בלבד.

12.2.   בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז
נתניה/ כפר סבא הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

מובהר כי האמור בסעיפים ‏13.1-‏13.2
לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה
ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין
זר.

0
  • המינימום להזמנה באתר הוא 100 ש"ח.
0
סל הקניות שלך
הסל שלך ריק